ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

find

find

danh từ
 • sự tìm thấy (chồn, cáo, mỏ, vàng...)
  • a sure find
   nơi chắc tìm thấy vật gì; nơi chắc có cáo, có chồn...
 • vật tìm thấy
ngoại động từ
 • thấy, tìm thấy, tìm ra, bắt được
 • nhận, nhận được, được
  • to find favour
   được chiếu cố
 • nhận thấy, xét thấy, thấy
  • how do you find yourself this morning?
   sáng nay anh thấy người thế nào?
  • to find it necessary to do something
   thấy cần thiết phải làm việc gì
 • thấy có (thời gian, can đảm...)
  • I can't find time to read
   tôi không thấy có thời gian để đọc
  • to find courage to do something
   thấy có can đảm để làm việc gì
  • nobody can find it in his heart to do that
   không ai nỡ lòng nào mà làm việc đó
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tới, đạt tới, trúng
  • the blow found his chin
   quả đấm trúng cằm hắn
 • cung cấp
  • to find someone in clothes
   cung cấp cho ai quần áo
  • to be well found in food
   được cung cấp đầy đủ về thức ăn
  • all found
   được cấp đầy đủ cả ăn, ở, quần áo, ngoài lương ra (người ở)
 • (pháp lý) xác minh và tuyên bố (tội, tội giết người...)
  • to find somebody guilty
   xác minh và tuyên bố ai có tội
IDIOMS
 • to find out
  • khám phá ra, tìm ra
  • phát minh ra
  • giải (một vấn đề)
 • to find out about
  • hỏi về, tìm hiểu về
 • to find one's account in
  • lợi dụng
 • to find one's feet
  • đi đứng được
  • (nghĩa bóng) tự lực được
 • to find [a] true bill
  • (xem) bill
 • to find oneself
  • thấy được sở trường năng khiếu của mình
  • tự cung cấp cho mình


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary