ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

learn

learn

ngoại động từ learnt /lə:nt/
 • học, học tập, nghiên cứu
 • nghe thất, được nghe, được biết
  • to learn a piece of news from someone
   biết tin qua ai
 • (từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt), guộc duỵu âm phâng nội động từ
 • học, học tập
IDIOMS
 • to learn by heart
  • học thuộc lòng
 • to learn by rate
  • học vẹt
 • I am (have) yet to learn
  • tôi chưa biết như thế nào, để còn xem đã


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary