ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

reference

reference

danh từ
 • sự chuyển đến (một người, một tổ chức có thẩm quyền) để xem xét, sự giao cho giải quyết (một vấn đề gì); thẩm quyền giải quyết
  • outside the reference of the tribunal
   ngoài phạm vi thẩm quyền của toà án
 • sự hỏi ý kiến
  • he acted without reference to me
   anh ấy làm mà không hỏi ý kiến tôi
 • sự xem, sự tham khảo
  • to make reference to a dictionary
   tham khảo từ điển
  • a book of reference
   sách tham khảo
  • reference library
   thư viện tra cứu (không cho mượn)
 • sự ám chỉ, sự nói đến, sự nhắc đến
  • to make reference to a fact
   nhắc đến một sự việc gì
 • sự liên quan, sự quan hệ, sự dính dáng tới
  • in (with) reference to
   về (vấn đề gì...); có liên quan tới
  • without reference to
   không có liên quan gì đến; không kể gì
 • sự giới thiệu, sự chứng nhận (lý lịch, tư cách, công tác...); người giới thiệu, người chứng nhận (lý lịch, tư cách, công tác...)
  • to take up someone's references
   tìm hiểu lý lịch (tư cách...) của ai
  • to have good references
   có giấy giới thiệu tốt, có giấy chứng nhận tốt
  • to give someone as a reference
   viện chứng ai; nhờ ai giới thiệu
 • dấu chỉ dẫn đoạn tham khảo (trong một cuốn sách)


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary