ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

render

render

ngoại động từ
 • trả, trả lại, hoàn lại
  • to render thanks to
   trả ơn
 • dâng, nộp, trao
  • to render [up] a city to the enemy
   nộp một thành phố cho quân địch
  • to render a message
   trao một bức thông điệp
 • đưa ra, nêu ra
  • he can render no reason for it
   nó không đưa ra được một lý do gì về việc đó
  • to render an account of
   đưa ra một báo cáo về, báo cáo về (vấn đề gì...)
 • làm, làm cho
  • to render a service
   giúp đỡ
  • to be rendered speechless with rage
   giận điên lên (làm cho) không nói được nữa
 • biểu hiện, diễn tả
  • the writer's thought is well rendered in his works
   tư tưởng của nhà văn biểu hiện rất rõ ràng trong những tác phẩm của ông
 • diễn, đóng (vai kịch); trình diễn, diễn tấu (một bản nhạc)
 • dịch
  • this sentence can't be rendered into English
   câu này không thể dịch được sang tiếng Anh
 • thắng (đường); nấu chảy (mỡ...); lọc ((cũng) to render down)
 • trát vữa (tường...)


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary