ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

seek

seek

động từ sought
 • tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được
  • to seek employment
   tìm việc làm
  • to go seeking advice
   đi tìm sự giúp đỡ ý kiến
 • mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng
  • to seek to make peace
   cố gắng dàn hoà
  • to seek someone's life' to seek to kill someone
   nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai
 • thỉnh cầu, yêu cầu
  • to seek someone's aid
   yêu cầu sự giúp đỡ của ai
 • theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi
IDIOMS
 • to seek after
 • to seek for
  • đi tìm, tìm kiếm
 • to seek out
  • tìm, nhằm tìm (ai)
   • to seek out the author of a murder
    tìm thủ phạm cho vụ giết người
  • tìm thấy
 • to seek through
  • lục tìm, lục soát
 • to be to seek (much to seek)
  • còn thiếu, còn cần
   • good teacher are to seek
    còn thiếu nhiều giáo viên giỏi
   • to be to seek in grammar
    cần phải học thêm ngữ pháp


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary