ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

study

study

danh từ
 • sự học tập; sự nghiên cứu
  • to give one's hours to study
   để hết thì giờ vào học tập
  • to make a study of something
   nghiên cứu một vấn đề gì
 • đối tượng nghiên cứu
 • sự chăm chú, sự chú ý
  • it shall be my study to write correctly
   tôi sẽ chú ý để viết cho đúng
 • sự suy nghĩ lung, sự trầm tư mặc tưởng ((thường) brown study)
  • to be lost in a brown study
   đang suy nghĩ lung, đang trầm tư mặc tưởng
 • phòng làm việc, phòng học (học sinh đại học); văn phòng (luật sư)
 • (nghệ thuật) hình nghiên cứu
 • (âm nhạc) bài tập
 • (sân khấu) người học vở
  • a slow study
   người học vở lâu thuộc
ngoại động từ
 • học; nghiên cứu
  • to study one' spart
   học vai của mình
  • to study books
   nghiên cứu sách vở
 • chăm lo, chăm chú
  • to study common interests
   chăm lo đến quyền lợi chung
nội động từ
 • cố gắng, tìm cách (làm cái gì)
  • to study to avoid disagreeable topics
   cố gắng tìm cách tránh những đề tài không hay
 • (từ cổ,nghĩa cổ) suy nghĩ
IDIOMS
 • to study out
  • suy nghĩ tự tìm ra (vấn đề gì)
 • to study up
  • học để đi thi (môn gì)
 • to study for the bar
  • học luật


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary