ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

translate

translate

ngoại động từ
 • dịch, phiên dịch
  • to translate an English book into Vietnamese
   dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
 • chuyển sang, biến thành
  • to translate emotion into action
   biến tình cảm thành hành động
  • to translate dream into reality
   biến ước mơ thành hiện thực
  • to translate opetry into music
   chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
  • to translate Lenin's teachings into reality
   thực hiện lời dạy của Lê-nin
 • giải thích, coi là
  • kindly translate
   xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
  • do not translate my hesitation as ill-will
   xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
 • thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác
 • truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
 • (toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary