ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

translation

translation

danh từ
 • sự dịch; bản (bài) dịch
  • a good translation
   một bản dịch tốt
 • sự chuyển sang, sự biến thành
 • sự giải thích, sự coi là
 • sự thuyển chuyển (một giám mục) sang địa phận khác
 • sự truyền lại, sự truyền đạt lại (một bức điện)
 • (toán học); (kỹ thuật) sự tịnh tiến


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary